Điều khoản và Điều kiện sử dụng

PHẦN 1: QUY ĐỊNH CHUNG

Trang website Fiin.vn và ứng dụng di động Fiin (Sau đây gọi tắt là “ứng dụng Fiin”) được phát triển, sở hữu và vận hành bởi Công ty TNHH Đổi mới Công nghệ Tài chính Fiin (Sau đây gọi tắt là “Fiin”).

Người sử dụng các dịch vụ trên ứng dụng Fiin (sau đây có thể gọi là “bạn” hoặc “Khách Hàng”) được yêu cầu phải đọc kỹ, hiểu, đồng ý và chịu sự ràng buộc với các quy định được mô tả trong Điều khoản và Điều kiện sử dụng đối với người sử dụng dịch vụ của Fiin (Sau đây gọi là “Điều Khoản và Điều Kiện”) sau đây:

 1. Ngay khi truy cập và sử dụng sản phẩm, dịch vụ trên ứng dụng Fiin cũng như các trang web liên kết, bạn đã xác nhận đồng ý và chấp thuận tuân thủ theo bảng Điều Khoản và Điều Kiện này của chúng tôi. Khi bạn đồng ý cung cấp thông tin cho Fiin nghĩa là bạn đồng ý sử dụng dịch vụ của chúng tôi, qua đó, cho phép Fiin cùng các đối tác (cá nhân hay tổ chức) sử dụng các thông tin đó để chào/bán các sản phẩm hay dịch vụ của họ và/hoặc của Fiin, thông qua các phương tiện trực tiếp (gặp gỡ bán hàng) hoặc gián tiếp (email, điện thoại, tin nhắn, thư bưu điện, phần mềm ứng dụng – phương thức liên lạc điện tử…). Các đối tác của Fiin có thể là các cá nhân và tổ chức hoạt động kinh doanh trong các lĩnh vực cho vay, tài chính, tín dụng-ngân hàng, dịch vụ pháp lý, công nghệ thông tin và thương mại điện tử… do Fiin kết nối trong từng thời kỳ.
 2. Bằng việc truy cập ứng dụng Fiin, Khách Hàng mặc nhiên thừa nhận Khách Hàng thuộc đối tượng hợp pháp để giao dịch với Fiin và/hoặc các đối tác của Fiin theo các quy định của Fiin; các đối tác và quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam.
 3. Fiin có toàn quyền thay đổi hoặc chấm dứt bất kỳ tính năng nào của ứng dụng Fiin, cũng như thay đổi các điều khoản và điều kiện áp dụng đối với người sử dụng này vào bất kỳ lúc nào và không cần báo trước. Những thay đổi, chỉnh sửa, bổ sung hoặc xóa bỏ sẽ có hiệu lực ngay sau khi được cập nhật và đăng tải trên ứng dụng Fiin, hoặc tất cả các trang website Fiin, các trang website con, trang website liên kết… Mọi dịch vụ hay sản phẩm đang được bạn sử dụng thông qua ứng dụng Fiin sẽ phải chấp nhận các thay đổi cập nhật đó.
 4. Fiin cung cấp dịch vụ tư vấn các sản phẩm tài chính cho các khách hàng đang sinh sống và hoạt động trên lãnh thổ nước CHXHCN Việt Nam. Do vậy Fiin không có nghĩa vụ phục vụ những cá nhân hay tổ chức ngoài phạm vi hoạt động mà không cần phải thông báo bằng văn bản hay bất kỳ phương tiện nào khác.
 5. Khi bạn gửi yêu cầu tạo một tài khoản hoặc đăng ký sử dụng dịch vụ qua ứng dụng Fiin, bạn đã hiểu và đồng ý rằng mình đã thiết lập một mối quan hệ kinh doanh giữa bạn và Fiin và đối tác của Fiin. Theo đó, Fiin và các đối tác có thể gửi thông tin của bạn cho các nhà cung cấp sản phẩm và dịch vụ liên quan đến nhu cầu của bạn. Và bạn cũng chấp thuận để Fiin và các đối tác có thể liên lạc với bạn bằng cách sử dụng thông tin bạn đã cung cấp qua ứng dụng Fiin. Vào bất cứ lúc nào bạn không muốn tiếp tục nhận được thông tin liên lạc từ Fiin, bạn có thể gọi điện trực tiếp vào số hotline của Fiin để nêu ra yêu cầu của mình, hoặc thực hiện theo chỉ dẫn ở trong liên kết này trong trường hợp bạn muốn chấm dứt nhận thư điện tử tin tức (newsletter) từ chúng tôi.
 6. Khi bạn gửi và lưu thông tin của mình trên ứng dụng Fiin, bạn đã cho phép chúng tôi lưu giữ các thông tin đó để thực hiện đánh giá tín nhiệm cá nhân bạn, cuộc gọi trực tiếp, gửi email… để thảo luận, cung cấp hoặc thông báo cho bạn về các công việc liên quan đến yêu cầu của bạn. Khi yêu cầu bất kỳ dịch vụ nào từ Fiin, bạn đã cam kết rằng tất cả các thông tin bạn đã cung cấp là chính xác và đầy đủ, phù hợp theo quy định của pháp luật Việt Nam.
 7. Fiin không đảm bảo rằng ứng dụng Fiin và bất kỳ sản phẩm dịch vụ do Fiin cung cấp sẽ đáp ứng các yêu cầu của Khách Hàng hoặc đảm bảo rằng sự vận hành của ứng dụng không bị gián đoạn, không có sự chậm trễ, từ chối lệnh, bị lỗi, mất hoặc bị hủy bỏ thông tin. Mặc dù việc xây dựng các thông tin và các tài liệu trên ứng dụng này này đã được thực hiện với sự thận trọng tối đa, những thông tin được cung cấp cho Khách Hàng như “tại thời điểm” truy cập ứng dụng của Khách Hàng mà không có bất cứ sự bảo đảm nào dưới bất kỳ hình thức nào về việc không vi phạm, tính bảo mật, chính xác, phù hợp với một mục đích cụ thể nào đó hoặc không có vi rút máy tính liên quan đến các thông tin, tài liệu trên website/ứng dụng.   

PHẦN 2: QUY ĐỊNH ĐĂNG KÝ PHƯƠNG THỨC GIAO DỊCH VÀ GIAO KẾT HỢP ĐỒNG

Bằng việc  “đã đọc và đồng ý” với “Điều khoản Điều kiện” này cùng với việc xác thực Mã OTP hợp lệ được gửi đến số điện thoại đăng ký của Khách Hàng, Khách hàng đồng ý vô điều kiện và không hủy ngang rằng Khách Hàng đã thực hiện yêu cầu ký kết các hợp đồng và sử dụng các dịch vụ do Fiin và/hoặc các đối tác của Fiin cung cấp (bao gồm nhưng không giới hạn dịch vụ tư vấn tài chính cho khoản vay tín chấp của bạn và dịch vụ cho vay của đối tác cho vay) (Yêu cầu Vay Tiền) và theo đó xác nhận đã đọc kỹ, hiểu, đồng ý và chịu sự ràng buộc với các điều khoản và điều kiện sau:

 1. Các Hợp Đồng giữa Khách Hàng và các Bên tương ứng (bao gồm nhưng không giới hạn Fiin và/hoặc đối tác cho vay của Fiin và/hoặc các đối tác của Fiin ) theo các điều khoản điều kiện hợp đồng cụ thể ở Phần 3 bên dưới được ký kết hợp lệkể từ thời điểm Fiin và/hoặc các đối tác tương ứng theo các Hợp Đồng đồng ý Yêu Cầu Vay Tiền của Khách Hàng bằng việc gửi Thông Báo Đến Khách Hàng (như được định nghĩa tại Khoản 4 bên dưới) trên ứng dụng Fiin và/hoặc email đăng ký của Khách Hàng để xác nhận Yêu Cầu Vay Tiền đã được chấp nhận. Khoản vay tín chấp sẽ được giải ngân cho Khách Hàng sau khi Fiin và/hoặc đối tác cho vay Fiin xác nhận chấp nhận Yêu cầu Vay tiền theo cách thức nêu trên. Bằng việc giao kết các Hợp Đồng theo quy định tại Khoản này, Khách hàng theo đây xác nhận đã đọc, hiểu rõ, đồng ý, chịu sự ràng buộc pháp lý đối với các Hợp đồng cũng như tất cả các nội dung, hình thức thể hiện trong các thông tin, tài liệu được Fiin và/hoặc đối tác Fiin gửi cho Khách hàng thông qua ứng dụng Fiin. Để tránh hiểu lầm, việc giao kết các Hợp Đồng theo các phương thức không được quy định theo đây sẽ tùy thuộc vào quyết định của Fiin và/hoặc đối tác Fiin trong từng thời kỳ.
 2. Việc hủy bỏ/ khước từ việc giao kết bất kỳ Hợp Đồng nào tại Phần 3 đều được xem là việc hủy bỏ/ khước từ các Hợp Đồng còn lại và các Hợp Đồng đều không phát sinh hiệu lực.
 3. Vì mục đích của Điều Khoản Điều Kiện này, “Thông Báo Đến Khách Hàng”có nghĩa là các thông báo/ chấp thuận/ xác nhận (tùy từng trường hợp) hợp lệ của Fiin và/hoặc đối tác Fiin gửi cho Khách Hàng về các nội dung nhất định được tham chiếu theo Điều Khoản Điều Kiện này, được thực hiện qua hình thức tin nhắn gửi đến tài khoản Khách Hàng trên ứng dụng Fiin, hoặc tin nhắn gửi đi từ tổng đài tin nhắn “Fiin.vn” (hoặc thương hiệu, tên gọi khác theo quyết định của Fiin trong từng thời kỳ) và/hoặc gọi điện thoại trực tiếp từ Trung tâm dịch vụ khách hàng số 0981231391(hoặc số điện thoại khác có thể được Fiin thay đổi từng thời kỳ và được cập nhật trên website và/hoặc ứng dụng Fiin chỉ định theo từng thời kỳ) (“Trung Tâm Dịch Vụ Khách Hàng”) đến số điện thoại di động của Khách Hàng như được đăng ký tại ứng dụng Fiin (“Điện Thoại Đăng Ký”) và/hoặc gửi thư điện tử (email) trực tiếp đến địa chỉ thư điện tử của Khách hàng được đăng ký tại ứng dụng Fiin (“Email Đăng Ký”) và/hoặc bằng hình thức khác mà Fiin cho là phù hợp.
 4. Khách hàng xác nhận chính thức đăng ký phương thức giao dịch để nhận/gởi thông tin liên quan đến việc ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch có liên quan với Fiin và/hoặc đối tác cho vay và/hoặc đối tác của Fiin bao gồm nhưng không giới hạn các hình thức như: tài khoản trên ứng dụng Fiin, số điện thoại, bưu điện, tin nhắn, email… (“Phương Thức Đăng Ký Giao Dịch”) phù hợp với các thông tin do Khách hàng đã cung cấp.
 5. Khách hàng đồng ý sử dụng Mật khẩu giao dịch và/hoặc mật khẩu một lần OTP (“Mã OTP”) được cung cấp từ hệ thống của Fiin và/hoặc đối tác cho vay và/hoặc đối tác của Fiin cho Khách hàng để xác thực các thông tin có liên quan và được sử dụng như một trong những cách nhận diện Khách hàng. Fiin và/hoặc đối tác cho vay và/hoặc đối tác của Fiin sẽ gửi mã OTP qua tin nhắn SMS (OTP SMS) đến số điện thoại di động khách hàng đã đăng ký với Fiin và/hoặc đối tác cho vay và/hoặc đối tác của Fiin. Khách hàng miễn trừ cho Fiin và/hoặc đối tác cho vay và/hoặc đối tác của Fiin mọi thiệt hại xảy ra nếu Fiin và/hoặc đối tác cho vay và/hoặc đối tác của Fiin sử dụng mã OTP này theo đúng Phương Thức Đăng Ký Giao Dịch và hoàn toàn chịu trách nhiệm về những thiệt hại xảy ra;
 6. Theo đó, bất kỳ Thông Báo Đến Khách Hàng hoặc bất kỳ thông báo nào do Fiin và/hoặc đối tác cho vay và/hoặc đối tác của Fiin gửi tới Khách Hàng liên quan đến việc ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch có liên quan với Fiin và/hoặc đối tác cho vay và/hoặc đối tác của Fiin bằng Phương Thức Đăng Ký Giao Dịch sẽ được coi là đã gửi cho Khách hàng kể từ thời điểm cuộc điện thoại/tin nhắn/thông báo/ thư điện tử (email) của Fiin và/hoặc đối tác cho vay và/hoặc đối tác của Fiin được tiếp nhận bởi/gửi cho Khách Hàng và Khách hàng không có khiếu nại, khiếu kiện gì về sau;
 7. Bằng việc lựa chọn phương thức giao dịch này, Khách Hàng xác nhận: (i) Tất cả thông tin cung cấp cho Fiin và/hoặc đối tác cho vay và/hoặc đối tác của Fiin thuộc quyền quản lý, sử dụng, sở hữu của Khách Hàng; đúng sự thật; chính xác trên mọi phương diện, không có thông tin nào được che giấu hoặc làm sai lệch. Khách Hàng hoàn toàn nhận thức được mọi rủi ro bao gồm nhưng không giới hạn về lỗi, bảo mật/riêng tư, thực hiện sai và/hoặc bị giả mạo khi lựa chọn Phương Thức Đăng Ký Giao Dịch phù hợp với thông tin Khách Hàng cung cấp để nhận/gởi thông tin liên quan đến việc thực hiện Hợp Đồng với Fiin và/hoặc đối tác cho vay và/hoặc đối tác của Fiin ; (ii) Tất cả thông tin giao dịch liên quan đến việc thực hiện Hợp Đồng với Fiin và/hoặc đối tác cho vay và/hoặc đối tác của Fiin được Khách Hàng nhận/gởi đến Fiin và/hoặc đối tác cho vay và/hoặc đối tác của Fiin theo Phương Thức Đăng Ký Giao Dịch phù hợp với các thông tin do Khách Hàng cung cấp có giá trị ràng buộc và hiệu lực pháp lý ngay cả khi Fiin và/hoặc đối tác cho vay và/hoặc đối tác của Fiin không nắm giữ bản gốc của các chứng từ này; (iii) Cam kết vô điều kiện ràng buộc nghĩa vụ đối với các Hợp đồng ký kết với Fiin và/hoặc đối tác cho vay và/hoặc đối tác Fiin trong trường hợp đối tác cho vay đã giải ngân cho Khách Hàng theo các hình thức đã thỏa thuận tại Hợp Đồng với đối tác cho vay; (iv) Cung cấp bản gốc văn bản giao dịch liên quan đến việc thực hiện Hợp Đồng với Fiin và/hoặc đối tác cho vay và/hoặc đối tác của Fiin mà Khách Hàng đã ký kết hợp lệ cho Fiin và/hoặc đối tác cho vay và/hoặc đối tác của Fiin khi được Fiin và/hoặc đối tác cho vay và/hoặc đối tác của Fiin yêu cầu. Nếu có mâu thuẫn giữa bản gốc của các chứng từ và bản mà Fiin và/hoặc đối tác cho vay và/hoặc đối tác của Fiin đã nhận trước đó theo đúng Phương Thức Đăng Ký Giao Dịch, bản Fiin và/hoặc đối tác cho vay và/hoặc đối tác của Fiin đã nhận được ưu tiên áp dụng và Khách Hàng phải hoàn tất các thủ tục hoàn thiện theo yêu cầu của Fiin và/hoặc đối tác cho vay và/hoặc đối tác của Fiin.
 8. Khách Hàng mặc nhiên thừa nhận Khách Hàng thuộc đối tượng hợp pháp để giao dịch với Fiin và/hoặc các đối tác của Fiin theo các quy định của Fiin; các đối tác và quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam.
 9. Fiin có toàn quyền thay đổi hoặc chấm dứt bất kỳ tính năng nào của ứng dụng Fiin, cũng như thay đổi các điều khoản và điều kiện áp dụng theo đây vào bất kỳ lúc nào và không cần báo trước. Những thay đổi, chỉnh sửa, bổ sung hoặc xóa bỏ sẽ có hiệu lực ngay sau khi được cập nhật và đăng tải trên ứng dụng Fiin hoặc tất cả các trang web của Fiin, các trang web con, trang web liên kết… Mọi dịch vụ hay sản phẩm đang được bạn sử dụng thông qua ứng dụng Fiin sẽ phải chấp nhận các thay đổi cập nhật đó.

PHẦN 3: DỊCH VỤ TƯ VẤN ĐẦU TƯ, TƯ VẤN TÀI CHÍNH

Fiin cung cấp cho Khách Hàng dịch vụ tư vấn đầu tư, tư vấn tài chính đối với các khoản vay chấp do đối tác/Khách Hàng của Fiin cung cấp. Bằng việc thực hiện đăng ký vay trên ứng dụng Fiin, Khách Hàng đang đưa ra và thực hiện yêu cầu được sử dụng dịch vụ tư vấn tài chính do Fiin cung cấp và yêu cầu được cấp khoản vay do các đối tác/Khách Hàng của Fiin cung cấp, tùy thuộc vào các quy định sau:

 1. Fiin là nền tảng đánh giá tín nhiệm xã hội của Khách hàng, tiếp thị tạo ra các đầu mối khách hàng có nhu cầu được cấp nguồn vốn. Fiin không phải là đối tác cho vay, không ra quyết định cấp vốn, cho nên không có cam kết cho vay với bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào. Dịch vụ của Fiin là đánh giá khách hàng, tư vấn đặc tính sản phẩm vay, tư vấn thủ tục, hồ sơ giấy tờ, điều kiện vay vốn, hỗ trợ các thủ tục có liên quan đến khoản vay… cho khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ tại hệ thống và ứng dụng Fiin. Theo đó, Khách Hàng không phải thanh toán phí dịch vụ cho Fiin khi Khách Hàng không tiến hành khoản vay thành công với các đối tác cho vay và phí dịch vụ sẽ được quy định cụ thể, báo trước cho Khách hàng theo từng giao dịch thành công qua tài khoản Khách hàng trên ứng dụng Fiin.
 2. Khi gửi yêu cầu vay tiền, bạn cho phép Fiin và các đối tác cho vay xác minh tính chính xác và tính xác thực về các thông tin bạn đã cung cấp bằng các công cụ nội bộ hoặc với sự hỗ trợ của bên thứ ba. Cụ thể, bạn cho phép Fiin hoặc đối tác của Fiin xác minh tình trạng việc làm của bạn bằng cách liên hệ với tổ chức nơi bạn đã hoặc đang làm việc… Trong mọi trường hợp, Fiin hoặc đối tác của Fiin có thể kiểm tra bất kỳ thông tin thân nhân, thông tin thu nhập, thông tin tín dụng… mà bạn đã cung cấp.
 3. Bất kỳ yêu cầu vay tiền bạn gửi trên ứng dụng Fiin, đều KHÔNG phải là một bản đề nghị cho vay dành cho một tổ chức tín dụng hay công ty tài chính. Thay vào đó, đó là một thao tác thu thập thông tin nhu cầu vay tiền, để từ đó, Fiin có thể hỗ trợ kết nối Khách hàng đến với khoản vay và đối tác cho vay phù hợp. Sau đó bạn cũng có thể cần phải cung cấp thêm một số thông tin giấy tờ cho Fiin hoặc các đối tác/Khách hàng cho vay để hoàn thiện hồ sơ cho vay.
 4. Khách Hàng đồng ý và cho phép Fiin chuyển giao và tiết lộ cho bất kỳ bên thứ ba bất cứ thông tin nào liên quan tới Khách Hàng được cung cấp khi Đăng ký tài khoản, đăng ký Vay Tiền trên ứng dụng Fiin và/hoặc vấn đề liên quan đến Hợp Đồng này và/hoặc tài liệu bảo đảm tại bất cứ thời điểm nào mà Fiin theo quyết định của mình cho là đúng đắn và cần thiết mà không phải chịu trách nhiệm với Khách Hàng. Khách Hàng theo đây đồng ý rằng những thông tin nói trên có thể được sử dụng, mã hóa, truyền tải và lưu trữ bởi Fiin, đối tác của Fiin và công ty quản lý, các chi nhánh, công ty con và các công ty thành viên khác của Fiin (bất kể trong hay ngoài lãnh thổ Việt Nam) và/hoặc được trao đổi cho hoặc với tất cả các bên mà Fiin thấy cần thiết trong phạm vi pháp luật cho phép. Tất cả những hành động trên sẽ không có bất kỳ trách nhiệm nào đối với Khách Hàng. Khách Hàng hoàn toàn chấp thuận đối với những hành động đó và tuyên bố rằng không cần thiết hay bắt buộc một sự chấp thuận nào khác của Khách Hàng thêm nữa.

PHẦN 5: CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Fiin tôn trọng và cam kết sẽ bảo mật những thông tin mang tính riêng tư của Bạn. Xin vui lòng đọc bản Chính sách bảo mật dưới đây để hiểu hơn những cam kết mà chúng tôi thực hiện nhằm tôn trọng và bảo vệ quyền lợi của Bạn.

 1. Nguyên tắc bảo mật

Fiin đảm bảo rằng các thông tin cá nhân của Bạn sẽ được bảo mật theo quy định pháp luật trong phạm vi quản lý của Fiin.

Fiin có thể lưu trữ và sử dụng thông tin của Bạn cho bất kỳ mục đích để: (i) hỗ trợ Bạn sử dụng sản phẩm, dịch vụ của Fiin; (ii) thực hiện các hoạt động quảng bá, tiếp thị; (iii) thực hiện các biện pháp phục vụ thu hồi nợ; (iv) thực hiện các bản khảo sát khách hàng và nghiên cứu thị trường; (v) cải thiện và nâng cao chất lượng dịch vụ của Fiin; và (vi) quản trị, lập các thống kê về tình hình sử dụng dịch vụ.

Để thực hiện các mục đích trên, Fiin có thể chuyển thông tin cá nhân của Bạn đến công ty mẹ của Fiin, đối tác của Fiin, các đơn vị thuộc Fiin, công ty con, công ty liên kết, hoặc các đại lý, đối tác, bên cung cấp dịch vụ của chúng tôi trong phạm vi được pháp luật cho phép mà không cần thêm bất kỳ sự chấp thuận nào khác của Bạn. Trong trường hợp này, Fiin sẽ cố gắng để đảm bảo các đơn vị thuộc Fiin, các nhân viên của chúng tôi và tất cả các bên thứ ba được phép truy cập thông tin của Bạn được yêu cầu phải tuân thủ các nghĩa vụ bảo mật của chúng tôi.

Website, ứng dụng Fiin có thể có các liên kết đến các website khác. Các website liên kết này có thể không thuộc phạm vi quản lý của Fiin và Fiin không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ website liên kết nào.

 1. Bản quyền và thương hiệu

Fiin là chủ sở hữu của các thương hiệu, biểu tượng và các nhãn mác sản phẩm/dịch vụ đăng tải trên ứng dụng Fiin. Những người truy cập vào ứng dụng Fiin không được phép sử dụng các tài sản nêu trên nếu không được sự cho phép trước của Fiin bằng văn bản.

Fiin có toàn quyền chỉnh sửa nội dung trong trang này và Chính sách bảo mật mà không cần phải cảnh báo hoặc báo trước.