ĐIỀU KIỆN GIAO DỊCH CHUNG VỀ CHO VAY ỨNG TIỀN  TIÊU DÙNG
(FIIN CREDIT)

Nội dung các điều kiện và điều khoản của Điều kiện giao dịch chung về cho vay ứng tiền tiêu dùng (Fiin Credit) này cùng với Đề xuất vay tiền của Người vay và chấp thuận cho vay của nhà đầu tư tạo thành một bản Hợp đồng vay tiêu dùng (“Hợp đồng”) được ký giữa Người vay, nhà đầu tư và Fiin.
Điều 1. Giải Thích Từ Ngữ
1. Ứng dụng Fiin: là ứng dụng và/hoặc website cung cấp dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử (“TMĐT”) trong lĩnh vực tài chính tiêu dùng, do Công ty TNHH Đổi mới công nghệ tài chính Fiin sở hữu, cung cấp và vận hành.
2. Cộng đồng Fiin: là cộng đồng đa tiện ích do Fiin thiết lập bằng việc kết nối với các doanh nghiệp trên lãnh thổ Việt Nam ở nhiều lĩnh vực như nhà hàng, làm đẹp, giải trí, bán lẻ, thời trang, v.v để cung cấp các dịch vụ tiện ích cho thành viên sử dụng Ứng dụng Fiin.
3. Người vay: là cá nhân có nhu cầu sử dụng các sản phẩm, dịch vụ do các doanh nghiệp trong Cộng đồng Fiin cung cấp và có nhu cầu sử dụng dịch vụ tài chính (vay tiền) để thanh toán giá trị cho các giao dịch tiêu dùng này thông qua việc sử dụng Ứng dụng Fiin để đăng tải thông tin về nhu cầu cần sử dụng vốn vay của mình để kết nối với “Nhà đầu tư” chấp thuận xác lập quan hệ vay (tiền) và cho vay (tiền) với họ;
4. Nhà đầu tư: là tổ chức, cá nhân có nguồn vốn nhàn rỗi mong muốn tìm kiếm cơ hội đầu tư dưới hình thức cho vay tiền, họ sử dụng Ứng dụng Fiin để kết nối và thực hiện giao dịch với “Người vay”;
5. Hạn mức tín dụng Fiin Credit: là tổng dư nợ tối đa và số tiền cho vay tối đa mà Fiin đồng ý kết nối Người vay với các nhà đầu tư cho mục đích tiêu dùng các sản phẩm/dịch vụ trong cộng đồng Fiin. Hạn mức tín dụng Fiin Credit là cấu phần của hạn mức tín dụng Fiin đồng ý kết nối người vay với các Nhà đầu tư.
6. Hợp đồng: là Hợp đồng vay tiêu dùng được ký kết giữa Người vay, nhà đầu tư và Fiin bằng phương thức điện tử được cấu thành bởi:
a) Đề nghị vay hạn mức tín dụng do Người vay khởi tạo gửi tới nhà đầu tư thông qua Ứng dụng Fiin (“Đề nghị vay”).
b) Xác nhận chấp thuận cho vay hạn mức tín dụng của nhà đầu tư đối với Người vay trên Ứng dụng Fiin (“Xác nhận chấp thuận cho vay”).
c) Điều kiện giao dịch chung về cho vay hạn mức tín dụng qua ứng dụng Fiin được Người vay, Nhà đầu tư xác nhận đã đọc, hiểu và đồng ý toàn bộ trên Ứng dụng Fiin hoặc website https://fiin.vn/ (“Điều kiện giao dịch chung”).
7. Đề nghị vay: là thông điệp dữ liệu do Fiin thay mặt Người vay khởi tạo trên Ứng dụng Fiin trong đó ghi nhận các đề xuất vay với nhà đầu tư dựa trên giao dịch mua eVoucher và đổi eVoucher lấy hàng hóa/dịch vụ. Đề nghị vay là cơ sở để nhà đầu tư xem xét cho Người vay được vay tiền.
8. Xác nhận chấp thuận cho vay: là thông điệp dữ liệu do nhà đầu tư khởi tạo trên Ứng dụng Fiin hoặc do Fiin thực hiện dựa trên ủy quyền của Nhà đầu tư trong đó ghi nhận xác nhận chấp thuận cho khoản vay ứng tiền tiêu dùng.
9. Xác nhận giao dịch: là thông điệp dữ liệu được khởi tạo bởi Ứng dụng Fiin và được hiển thị trên màn hình tài khoản người dùng của cả Người vay và nhà đầu tư tóm tắt các nội dung giao dịch cho vay đã được Fiin kết nối thành công ghi nhận các thông tin cơ bản về giao dịch, bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung: Số tiền vay, thời hạn vay, lãi suất vay trong hạn, lãi suất chậm trả, phạt vi phạm, tỷ lệ bảo đảm của Fiin…
10. Chương trình miễn lãi, phí Fiin Credit: là chương trình chăm sóc Khách hàng của Fiin dành cho các thành viên là Người dùng cá nhân miễn toàn bộ lãi, phí của các khoản vay ứng tiền tiêu dùng với điều kiện Người vay phải thanh toán toàn bộ giá trị khoản các khoản vay ứng tiền tiêu dùng đúng hạn.
11. Các thuật ngữ khác không được định nghĩa trong Điều kiện giao dịch chung này sẽ được hiểu và giải thích theo các nội dung tương ứng trong Đề nghị vay, Xác nhận chấp thuận cho vay trên cơ sở bảo đảm phù hợp với các quy định có liên quan của pháp luật.
Điều 2. Kỳ sao kê, thời hạn khoản vay, hạn mức Fiin Credit
1. Kỳ sao kê: là khoản thời gian được tính từ ngày đầu tiên đến ngày cuối cùng của tháng dương lịch Fiin sẽ ghi nhận và thống kê toàn bộ các khoản vay ứng tiền tiêu dùng và hiện thị toàn bộ dư nợ các khoản vay ứng tiền tiêu dùng trong tháng để Người vay biết, theo dõi, quản lý và trả nợ đúng kỳ hạn để nhận ưu đãi miễn toàn bộ lãi, phí.
2. Thời hạn của khoản vay ứng tiền tiêu dùng: thời hạn của khoản vay ứng tiền tiêu dùng được tính bằng công thức sau:
T=t – d+15
Trong đó:
T: là thời hạn của khoản vay
t: là tổng số ngày dương lịch trong kỳ sao kê (28, 29, 30 hoặc 31)
d: ngày dương lịch Người vay thực hiện khoản vay
Ví dụ: ngày 01/07/2019, Người vay thực hiện khoản vay có giá trị là 1 triệu đồng để mua eVoucher và đổi dịch vụ tại đối tác Highland Coffee thì thời hạn của khoản vay 1 triệu đồng này sẽ là T = 31-1+15=45. Như vậy thời hạn của khoản vay sẽ là 45 ngày và ngày 15/08/2019 đến hạn khoản vay. Nếu Người vay trả đúng hoặc trước hạn là ngày 15/08/2019 thì sẽ được miễn toàn bộ lãi, phí và chỉ phải trả đúng 1 triệu đã vay. Tương tự, nếu người vay thực hiện vay vào ngày 15/07/2019 thì thời hạn của khoản vay sẽ là T=31-15+16=32 ngày và ngày đến hạn của khoản vay cũng sẽ là ngày 15/08/2019. Như vậy, người vay có thể hiệu mọi khoản vay phát sinh trong kỳ sao kê sẽ phải trả vào ngày 15 của tháng tiếp theo kỳ sao kê đồng thời sẽ được miễn toàn bộ lãi, phí nếu thanh toán đầy đủ giá trị khoản vay trước ngày đến hạn.
3. Tại mọi thời điểm, tổng giá trị giao dịch vay ứng tiền tiêu dùng của Người vay cộng dư nợ cho vay thông thường không được vượt quá hạn mức tín dụng Fiin Credit mà Fiin đồng ý kết nối cho Người vay.
4. Nếu Người vay thực hiện vay ứng tiền tiêu dùng hạn mức tín dụng khả dụng còn lại của Người vay sẽ giảm xuống một khoản tương ứng với giá trị của giao dịch đó và sẽ tăng lên tương ứng khi Người vay thanh toán đầy đủ dư nợ của từng khoản vay trong hạn mức đó.
Điều 3. Giao kết Hợp đồng vay Fiin Credit qua Ứng dụng Fiin
1. Người vay, nhà đầu tư và Fiin cùng xác nhận và đồng ý rằng, Hợp đồng cho vay qua Ứng dụng Fiin sẽ tồn tại dưới dạng chứng từ điện tử, theo đó Người vay và Nhà đầu tư sử dụng chữ ký điện tử để ký kết Hợp đồng theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử trên nền tảng ứng dụng sàn giao dịch thương mại tài chính do Fiin cung cấp.
2. Hợp đồng được coi là ký kết hợp lệ bởi Người vay, nhà đầu tư và Fiin sau khi:
a) Người vay đăng nhập vào Ứng dụng Fiin bằng thông tin tài khoản và mật khẩu của Người vay trên Ứng dụng Fiin, lựa chọn tính năng Giao dịch ứng tiền tiêu dùng; Fiin thay mặt tạo lập Đề nghị vay dựa trên giao dịch mua eVoucher và đổi hàng hóa/dịch vụ, Fiin thực hiện kết nối; Nhà đầu tư xác nhận chấp thuận cho vay bằng cách đăng nhập vào Ứng dụng Fiin bằng thông tin tài khoản và mật khẩu của nhà đầu tư, xác nhận chấp thuận cho vay trên yêu cầu vay của Người vay hoặc kích hoạt tính năng cho vay tự động để uỷ quyền cho Fiin kết nối, xác nhận chấp thuận tự động cho vay từ tài khoản của nhà đầu tư.
b) Tóm tắt và xác nhận giao dịch vay được hiển thị trên màn hình của Ứng dụng Fiin của người dùng.
3. Hợp đồng cho vay qua Ứng dụng Fiin được ký kết giữa Người vay, Nhà đầu tư và Fiin có đầy đủ giá trị về pháp lý, được bảo vệ bởi pháp luật Việt Nam và các cơ quan tài phán. Người vay, nhà đầu tư và Fiin bị ràng buộc và có nghĩa vụ, trách nhiệm thực hiện đầy đủ các điều khoản và điều kiện của Hợp đồng. Người vay và nhà đầu tư tại đây đồng ý rằng sau khi Fiin thực hiện kết nối thành công và có Xác nhận giao dịch vay hiển thị trên màn hình Ứng dụng Fiin, nếu Người vay và nhà đầu tư đã xác nhận giao dịch thì Người vay và nhà đầu tư được coi là đã đồng ý với toàn bộ nội dung Xác nhận giao dịch và nội dung của Điều kiện giao dịch chung. Trường hợp Xác nhận giao dịch vay có nội dung khác với nội dung Người vay đề nghị tại Đề nghị vay hoặc xác nhận chấp thuận cho vay của nhà đầu tư thì nội dung tại Xác nhận giao dịch sẽ có giá trị áp dụng.
Điều 4. Lãi suất trong hạn, lãi suất chậm thanh toán, phí kết nối và các chi phí khác, chương trình Fiin Credit
1. Toàn bộ lãi trong hạn, phí sẽ được Fiin hỗ trợ cho Người vay trong trường hợp Người vay trả nợ toàn bộ nợ trước hoặc đúng hạn các khoản vay ứng tiền tiêu dùng. Nhà đầu tư vẫn nhận đầy đủ toàn bộ lãi đối với khoản vay này và Fiin có trách nhiệm chi trả bằng tài chính của mình cho những hỗ trợ đối với Người vay trả đầy đủ nợ trước hoặc đúng hạn.
2. Lãi suất trong hạn: được tính theo mức lãi suất cho vay theo chính sách, thông báo lãi suất của Chương trình Fiin Credit được ghi nhận tại Xác nhận giao dịch trên Ứng dụng Fiin hoặc và không thay đổi trong suốt thời hạn của mỗi khoản vay.
3. Lãi suất quá hạn và lãi suất chậm trả
a) Lãi suất áp dụng đối với dư nợ gốc quá hạn bằng: lãi suất cho vay trong hạn cộng với lãi suất chậm trả áp dụng tại thời điểm chuyển nợ quá hạn. Lãi suất chậm trả được quy định cụ thể hoá trong Xác nhận giao dịch vay trả góp hoặc được xác định là 10%/năm.
b) Ngoài khoản lãi quá hạn, Người vay phải thanh toán khoản lãi suất chậm trả áp dụng đối với tiền lãi chậm trả bằng: 50% lãi suất cho vay trong hạn áp dụng tại thời điểm chậm trả lãi nhưng tối đa không quá 10%/năm tính trên số dư lãi chậm trả tương ứng với thời gian chậm trả.
4. Phương pháp tính lãi đối với tiền lãi cho vay trong hạn, tiền lãi quá hạn đối với dư nợ gốc, tiền lãi đối với lãi chậm trả của mỗi khoản vay của Người vay trong thời hạn sử dụng Hạn mức tín dụng – Fiin Credit:
Tiền lãi được tính trên cơ sở một năm là 365 ngày. Số tiền lãi phải trả của mỗi khoản vay được tính theo công thức bằng (=) ∑ (Số dư thực tế nhân (x) Số ngày duy trì số dư thực tế nhân (x) Lãi suất tính lãi) chia (/) (365), trong đó:
a) Thời hạn tính lãi và thời điểm xác định số dư để tính lãi: Thời hạn tính lãi được xác định từ ngày Người vay được giải ngân thành công đến hết ngày Người vay thanh toán toàn bộ dư nợ cho Nhà đầu tư hoặc Fiin trong trường hợp Nhà đầu tư uỷ quyền thu nợ hoặc bán nợ cho Fiin. Thời điểm xác định số dư để tính lãi là cuối mỗi ngày trong thời hạn tính lãi.
b)Số dư thực tế: Là số dư cuối ngày tính lãi của số dư nợ gốc trong hạn, số dư nợ gốc quá hạn, số dư lãi chậm trả thực tế mà Người vay còn phải trả được sử dụng để tính lãi theo thỏa thuận tại Hợp Đồng và quy định của pháp luật.
c)Số ngày duy trì số dư thực tế: Là số ngày mà số dư thực tế cuối mỗi ngày không thay đổi.
d) Lãi suất tính lãi: Là mức lãi suất cho vay trong hạn, lãi suất chậm trả đối với dư nợ gốc, lãi suất chậm trả áp dụng với tiền lãi chậm trả như được Các Bên thỏa thuận tại Hợp Đồng và các văn bản liên quan. Lãi suất tính lãi được tính theo tỷ lệ % theo năm với một năm là 365 ngày.
5. Người vay, nhà đầu tư phải thanh toán các khoản phí, chi phí và các nghĩa vụ tài chính khác (nếu có) cho Fiin theo đúng thời hạn, số lượng và phương thức mà Fiin yêu cầu hoặc theo thỏa thuận tại Hợp đồng này, cụ thể:
a) Phí kết nối giao dịch: cụ thể cho từng khoản vay trong xác nhận giao dịch.
b) Phí duy trì và quản lý ứng dụng Fiin: Không thu phí.
Điều 5. Biện pháp bảo đảm tiền vay
1. Qua Ứng dụng Fiin, Nhà đầu tư đồng ý cho Người vay vay tiền trên cơ sở đánh giá khả năng tài chính và uy tín cá nhân của Người vay, không áp dụng biện pháp bảo đảm tiền vay.
2. Tùy theo từng thời điểm Fiin sẽ đảm bảo cho các khoản vay theo tỷ lệ mà Fiin quyết định phù hợp với các chính sách bảo đảm của Fiin trong từng thời kỳ.
Điều 6. Trả nợ gốc, lãi tiền vay và các khoản phí
1. Ngày đến hạn thanh toán và phương thức thanh toán nợ:
a) Mỗi khoản vay của Người vay có thời hạn theo quy định tại khoản 2, Điều 2 trên.
b) Đối với nợ gốc:
– Ngày đến hạn thanh toán nợ gốc là ngày cuối cùng của thời hạn của mỗi khoản vay.
– Trong thời hạn của mỗi khoản vay, Người vay thực hiện trả nợ bằng các phương thức giao dịch qua tài khoản ứng dụng Fiin hoặc trả nợ trực tiếp bằng cách chuyển khoản đến tài khoản của Fiin hoặc qua các đối tác thu nợ của Fiin, hoặc Fiin sẽ tự động trích thu trên tài khoản Fiin của Người vay để thu nợ.
c) Đối với nợ lãi:
– Ngày đến hạn thanh toán nợ lãi là ngày cuối cùng của thời hạn của mỗi khoản vay.
– Phương thức thanh toán nợ lãi tương tự như phương thức thanh toán nợ gốc.
2. Người vay bằng loại tiền nào thì trả nợ gốc, lãi, các khoản phí và các nghĩa vụ tài chính khác liên quan bằng loại tiền đó.
3. Trong trường hợp vì bất kỳ lý do nào, khoản tiền Người vay trả nợ bị khấu trừ, thu hồi một phần hoặc toàn bộ theo lệnh hoặc quyết định của cơ quan có thẩm quyền, Người vay có nghĩa vụ thanh toán số tiền bị thu hồi, khấu trừ đó cho Nhà đầu tư hoặc Fiin trong vòng 05 (năm) ngày kể từ ngày Fiin thông báo cho Người vay về việc bị khấu trừ, thu hồi đó. Người vay chấp nhận việc Fiin phục hồi hoặc ghi nhận lại số nợ tương ứng với số tiền bị khấu trừ, thu hồi (coi như Người vay chưa thanh toán số nợ tương ứng số tiền bị khấu trừ, thu hồi).
4. Thứ tự thu nợ
Các Bên thống nhất thỏa thuận về thứ tự thu nợ như sau:
a) Trường hợp khoản vay chưa bị chuyển nợ quá hạn, các Bên thống nhất thỏa thuận về thứ tự thu nợ như sau:
(*) Dư nợ có mức độ ưu tiên thanh toán theo số thứ tự nhỏ hơn sẽ được ưu tiên thanh toán trước
STT Loại dư nợ Mức độ ưu tiên thanh toán (*)
1 Các khoản phí, chi phí của Fiin (nếu có) 1
2 Các khoản tiền phạt, bồi thường thiệt hại 2
3 Tiền lãi chậm trả trên nợ lãi 3
4 Tiền lãi trên dư nợ gốc đến hạn 4
5 Nợ gốc đến hạn 5
6 Các khoản liên quan khác 6
b) Trường hợp một khoản vay bị chuyển nợ quá hạn đối với phần dư nợ gốc, các Bên thống nhất thỏa thuận về thứ tự thu nợ như sau:
STT Loại dư nợ Mức độ ưu tiên thanh toán (*)
1 Lãi chậm trả lãi 1
2 Lãi vay quá hạn của Khoản vay bị chuyển nợ quá hạn 2
3 Lãi vay trong hạn của Khoản vay bị chuyển nợ quá hạn 3
4 Dư nợ gốc của Khoản vay bị chuyển nợ quá hạn 4
c) Trường hợp tất cả các khoản vay của Người vay bị chuyển nợ quá hạn, các Bên thống nhất thỏa thuận về thứ tự thu nợ như sau:
(*) Dư nợ có mức độ ưu tiên thanh toán theo số thứ tự nhỏ hơn sẽ được ưu tiên thanh toán trước
STT Loại dư nợ Mức độ ưu tiên thanh toán (*)
1 Chi phí xử lý tài sản bảo đảm (nếu có) 1
2 Các khoản phí, chi phí của Fiin (nếu có) 2
3 Các khoản tiền phạt, bồi thường thiệt hại (nếu có) 3
4 Dư nợ gốc của Khoản vay xa nhất bị chuyển nợ quá hạn 4
5 Dư nợ gốc của Khoản vay bị chuyển nợ quá hạn gần hơn 5
6 Lãi chậm trả lãi 6
7 Lãi vay quá hạn của toàn bộ dư nợ vay 7
8 Dư nợ gốc của tất cả các khoản vay còn lại 8
9 Các khoản liên quan khác (nếu có) 9
5. Đối với các khoản phí: việc thanh toán phí sẽ được thực hiện theo đúng chính sách phí của Fiin ban hành trong từng thời kỳ và phương thức thanh toán phí sẽ áp dụng tương tự như phương thức thanh toán nợ gốc.
Điều 7. Chuyển nợ quá hạn
1. Vào Ngày đến hạn thanh toán của mỗi khoản vay, nếu Người vay không thanh toán đủ dư nợ gốc của khoản vay đó thì phần dư nợ gốc chưa được thanh toán sẽ bị chuyển nợ quá hạn và bị tính lãi quá hạn. Thời điểm chuyển nợ quá hạn và tính lãi quá hạn là ngày tiếp theo ngày đến hạn thanh toán của dư nợ gốc đó. Ứng dụng Fiin sẽ hiển thị thông báo về việc chuyển nợ quá hạn và biện pháp xử lý thu nợ đối với Người vay. Các khoản vay chưa đến hạn thanh toán sẽ không bị ảnh hưởng trong trường hợp này.
2. Nếu Người vay không thanh toán hoặc thanh toán không đầy đủ dư nợ gốc của hai khoản vay liên tiếp sẽ bị khóa tài khoản Fiin và áp dụng các biện pháp thu hồi khoản nợ trước hạn hoặc áp dụng các biện pháp thu hồi nợ theo đúng các quy định của pháp luật.
Điều 8. Xử lý trong trường hợp nợ quá hạn
1. Nhà đầu tư/Fiin sẽ tiến hành thu hồi nợ vay theo thứ tự quy định tại điểm b, điểm c , khoản 4 Điều 6 Điều kiện giao dịch chung.
2. Nếu Người vay không thanh toán bất kỳ dư nợ gốc và lãi của Khoản vay đến hạn thanh toán nào thì ngày liền sau ngày đến hạn thanh toán này, tài khoản trên ứng dụng Fiin của Người vay sẽ bị tạm khóa hạn mức tín dụng –Fiin Credit và các tính năng, dịch vụ; đồng thời sẽ ảnh hưởng đến đánh giá tín nhiệm của Người vay. Việc tạm khóa Hạn mức tín dụng – Fiin Credit sẽ chấm dứt khi Người vay thanh toán được dư nợ gốc và lãi của khoản vay đó.
3. Nếu Người vay không thanh toán hoặc thanh toán không đầy đủ dư nợ gốc và lãi của hai khoản vay liên tiếp thì ngày liền sau ngày đến hạn thanh toán của khoản vay gần nhất, tài khoản trên ứng dụng Fiin của Người vay sẽ bị khóa vĩnh viễn. Fiin sẽ thực hiện các bước xử lý nợ tiếp theo dựa trên ủy nhiệm của Nhà đầu tư đối với các khoản nợ không được Fiin bảo đảm 100% hoặc tự mình thực hiện với các khoản nợ bảo đảm 100% và nhà đầu tư bán nợ cho Fiin.
Điều 9. Chấm dứt cho vay, thu hồi nợ trước hạn và xử lý nợ
1. Các Bên thống nhất rằng Fiin có quyền (nhưng không có nghĩa vụ) hủy bỏ/chấm dứt toàn bộ hạn mức tín dụng hoặc một phần hạn mức tín dụng còn lại mà Người vay chưa sử dụng và thay mặt Nhà đầu tư để thu hồi nợ trước thời hạn trong những trường hợp sau đây:
a) Người vay sử dụng vốn vay sai mục đích, có hành vi không trung thực, cung cấp thông tin sai sự thật, trốn tránh, thiếu thiện chí với Fiin, nhà đầu tư trong quá trình vay vốn, trả nợ;
b) Người vay bị chết hoặc bị Tòa án tuyên bố là đã chết; bị Tòa án tuyên bố mất tích, bị mất năng lực hành vi dân sự;, bỏ trốn hoặc thay đổi nơi cư trú mà không thông báo cho Fiin;
c) Người vay ly hôn vợ/chồng;
d) Xảy ra trường hợp nợ quá hạn như quy định tại Điều 7;
e) Tình hình tài chính, thu nhập, tài sản của Người vay giảm sút; phần lớn tài sản của Người vay bị kê biên, phong tỏa, cầm giữ hoặc bị tranh chấp; Người vay bị truy cứu trách nhiệm hình sự (khởi tố, bắt, truy tố, xét xử, chấp hành hình phạt tù…); Người vay liên quan đến các tranh chấp, khiếu nại, khiếu kiện mà Fiin nhận định là có thể ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của ngươi vay cho nhà đầu tư hoặc Fiin;
f) Người vay vi phạm bất kỳ nghĩa vụ nào đối với nhà đầu tư, Fiin theo Hợp đồng và các thỏa thuận khác giữa các Bên;
g) Người vay không cung cấp, cung cấp không đầy đủ hoặc không đúng thời hạn các chứng từ chứng minh hoặc liên quan đến việc sử dụng vốn vay theo yêu cầu của Fiin; Người vay không thực hiện hoặc thực hiện không đúng các yêu cầu, chỉ dẫn của Fiin liên quan đến cập nhật thông tin trên ứng dụng Fiin; Người vay vi phạm pháp luật, chính sách của Nhà nước; hoặc có quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về việc nhà đầu tư, Fiin phải thu hồi nợ trước hạn; hoặc phát sinh sự kiện thay đổi, ban hành mới chính sách, quy định pháp luật hay các quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền liên quan tới việc cho vay, lãi suất cho vay, cách tính lãi hoặc xảy ra sự kiện bất khả kháng, trường hợp khẩn cấp như khủng bố, chiến tranh, bạo động, đình công, bãi công, biểu tình, thiên tai hoặc các trường hợp khác mà khoản vay cần phải được thu hồi trước hạn phù hợp với quy định của pháp luật.
h) Việc cho vay, giải ngân có thể dẫn đến việc vi phạm các quy định của pháp luật và/hoặc có thể liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến hành vi vi phạm pháp luật (bao gồm cả các quy định của pháp luật về Phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố);
i) Việc cho vay, giải ngân liên quan đến bất kỳ tổ chức, cá nhân nào có tên trong danh sách đen, danh sách cảnh báo, danh sách Phòng, chống rửa tiền khác do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành.
2. Khi xảy ra một trong các trường hợp nêu tại khoản 1 Điều này, Fiin có quyền căn cứ vào tình hình thực tế và lựa chọn thời điểm thích hợp để quyết định chấm dứt khoản vay thu hồi nợ trước hạn cho nhà đầu tư. Khi Fiin quyết định thu hồi nợ trước hạn, tất cả các khoản nợ gốc, lãi và các nghĩa vụ liên quan khác của Người vay theo Hợp đồng dù đã đến hạn hay chưa đến hạn đều trở thành khoản nợ đến hạn.
3. Fiin sẽ thông báo cho Người vay, nhà đầu tư về việc chấm dứt cho vay, thu hồi nợ trước hạn bằng một trong các hình thức thông báo như quy định tại Hợp đồng. Thông báo của Fiin sẽ nêu rõ thời điểm chấm dứt cho vay, thu hồi nợ trước hạn, số dư nợ gốc bị thu hồi nợ trước hạn; thời hạn hoàn trả số dư nợ gốc bị thu hồi nợ trước hạn, thời điểm chuyển nợ quá hạn; lãi suất áp dụng đối với số dư nợ gốc bị thu hồi trước hạn và các thông tin khác liên quan tới nghĩa vụ trả nợ của Người vay (nếu có). Người vay cam kết thực hiện trả nợ trước hạn theo đúng Thông báo của Fiin.
4. Xử lý nợ vay: Trường hợp Người vay không thực hiện đúng nghĩa vụ trả nợ (bao gồm cả nghĩa vụ trả nợ trước hạn), ngoài việc chuyển quá hạn và áp dụng lãi suất quá hạn, phạt vi phạm Hợp đồng, Fiin được quyền áp dụng các biện pháp để thu hồi nợ, bao gồm nhưng không giới hạn:
a) Trích/tất toán các tài khoản, số dư các khoản tiền gửi, tài sản gửi của Người vay tại Fiin và sử dụng tiền/tài sản có được để thu hồi nợ;
b) Yêu cầu các tổ chức tín dụng khác trích/tất toán các tài khoản, các khoản tiền gửi, tài sản gửi khác của Người vay tại tổ chức tín dụng đó (nếu có) để thanh toán nghĩa vụ trả nợ của Người vay qua ứng dụng Fiin.
c) Đối trừ với các nghĩa vụ tài chính khác của Fiin đối với Người vay (nếu có).
d) Các biện pháp xử lý nợ khác phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam.
Trường hợp sau khi áp dụng các biện pháp xử lý nợ nhưng vẫn không đủ để bù đắp toàn bộ nghĩa vụ trả nợ của Người vay với nhà đầu tư hoặc Fiin thì Người vay có trách nhiệm tiếp tục trả đầy đủ các khoản nợ gốc, lãi, phí, phạt và các nghĩa vụ tài chính chưa được thanh toán cho nhà đầu tư hoặc Fiin
Điều 10. Cung cấp thông tin, tài liệu trong quá trình vay
1. Người vay cam kết cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu liên quan đến khoản vay và sử dụng hợp pháp khoản tiền vay tại thời điểm đề nghị cho vay và cam kết toàn bộ thông tin, tài liệu đã cung cấp là đầy đủ, chân thực và chính xác. Người vay chịu trách nhiệm trước pháp luật trong trường hợp vi phạm cam kết quy định tại khoản này.
2. Thành viên/người dùng đồng ý cung cấp cho Fiin tất cả các thông tin, tài liệu theo yêu cầu hợp lý của Fiin nhằm tuân thủ các quy định về Phòng chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố, cấm vận, trừng phạt. Người vay, Nhà đầu tư đồng ý rằng Fiin có thể chia sẻ bất kỳ thông tin liên quan đến Người vay, Nhà đầu tư và/hoặc giao dịch với bất kỳ cơ quan thực thi pháp luật, cơ quan quản lý hoặc cơ quan tài phán trên cơ sở yêu cầu của các cơ quan này và/hoặc theo quy định của pháp luật;
3. Ngoài các thông tin, tài liệu nêu trên, Người vay có nghĩa vụ thông báo hoặc cập nhật thông tin trên ứng dụng Fiin trong vòng 05 (năm) ngày kể từ ngày xảy ra một trong các trường hợp sau:
a) Người vay thay đổi Hộ khẩu thường trú, địa chỉ liên lạc, điện thoại và/hoặc các thay đổi khác ảnh hưởng đến việc thông tin, liên lạc giữa các Bên.
b) Xảy ra một trong các trường hợp nêu tại điểm c, e Khoản 1, Điều 9 của Điều kiện giao dịch chung này;
4. Trường hợp vi phạm các cam kết, nghĩa vụ về cung cấp thông tin theo quy định tại Điều này, Người vay đồng ý với các biện pháp xử lý mà Fiin áp dụng đồng thời cam kết thanh toán đầy đủ các khoản tiền phạt vi phạm, bồi thường thiệt hại cho Fiin phù hợp với thỏa thuận của Các Bên theo Hợp đồng.
5. Người vay xác nhận rằng Người vay đã được Fiin cung cấp đầy đủ thông tin liên quan đến khoản vay trước khi xác lập, ký kết Hợp đồng bao gồm nhưng không giới hạn các thông tin như lãi suất cho vay; lãi suất áp dụng đối với dư nợ gốc bị quá hạn; lãi suất áp dụng đối với lãi chậm trả; phương pháp tính tiền lãi; loại phí, phạt và mức phí; thông tin về Hợp đồng, Điều kiện giao dịch chung.
Điều 11. Phạt Vi Phạm Và Bồi Thường Thiệt Hại
1. Trường hợp Người vay vi phạm nghĩa vụ, cam kết, trách nhiệm theo quy định tại Hợp đồng và bất kỳ thỏa thuận nào khác giữa Người vay, nhà đầu tư và Fiin, Người vay phải chịu phạt vi phạm theo mức 8% giá trị phần nghĩa vụ bị vi phạm hoặc mức phạt tối đa khác theo quy định của pháp luật trong từng thời kỳ. Ngoài việc phải thanh toán tiền phạt vi phạm như quy định tại Khoản này, Người vay có nghĩa vụ bồi thường cho nhà đầu tư, Fiin toàn bộ các thiệt hại phát sinh mà nhà đầu tư, Fiin phải gánh chịu do vi phạm của Người vay.
2. Khi Người vay phát sinh vi phạm, Fiin sẽ thông báo cho Người vay về số tiền phạt vi phạm, số tiền bồi thường thiệt hại, các chi phí khác và thời hạn thanh toán các khoản tiền này, thông báo này có giá trị ràng buộc nghĩa vụ thanh toán của Người vay hoặc được xác định cụ thể trong xác nhận giao dịch. Ngoài số tiền phạt vi phạm, số tiền bồi thường, Người vay đồng ý bồi hoàn cho Fiin đầy đủ các khoản chi phí giám định, phí luật sư và các chi phí phát sinh khác mà Fiin đã thanh toán trong trường hợp chấm dứt cho vay, thu hồi nợ do lỗi của Người vay. Việc bồi thường, bồi hoàn sẽ thực hiện theo thông báo của Fiin và Fiin không cần cung cấp bất kỳ chứng từ chứng minh thiệt hại nào.
3. Thỏa thuận về phạt vi phạm và bồi thường thiệt hại tại Điều này không áp dụng trong trường hợp Người vay vi phạm nghĩa vụ trả nợ gốc, lãi tiền vay theo quy định tại Hợp đồng.
4. Việc áp dụng các biện pháp phạt vi phạm và bồi thường thiệt hại không ảnh hưởng tới quyền của nhà đầu tư, Fiin trong việc áp dụng các biện pháp xử lý khác khi Người vay vi phạm theo Hợp đồng.
Điều 12. Quyền và nghĩa vụ của Fiin
1. Quyền của Fiin:
a) Từ chối kết nối khoản vay ứng tiền tiêu dùng, từ chối giải ngân vốn vay theo uỷ quyền của Nhà đầu tư nếu Người vay không đáp ứng đầy đủ điều kiện, thủ tục theo yêu cầu của Fiin hoặc Fiin không thể thực hiện việc kết nối.
b) Được quyền điều chỉnh Hạn mức tín dụng đối với Người vay cho phù hợp khi Người vay thay đổi, bổ sung, cập nhật thông tin. Trường hợp, Người vay không đồng ý với các nội dung điều chỉnh của Fiin, Người vay có quyền trả nợ và chấm dứt khoản vay trước hạn;
c) Được quyền yêu cầu Người vay sử dụng mọi tài sản, nguồn thu của Người vay để thanh toán các khoản nợ cho nhà đầu tư, Fiin đầy đủ, đúng hạn;
d) Được quyền trực tiếp kiểm tra hoặc yêu cầu Người vay thông báo, cung cấp thông tin về tình hình tài chính, tài sản, thu nhập của Người vay, và các thông tin khác liên quan đến khoản vay hoặc đến tình hình thực hiện nghĩa vụ trả nợ của Người vay;
e) Được tạm khóa, phong tỏa tại bất kỳ thời điểm nào và tự động trích nợ tài khoản Người vay trên ứng dụng Fiin hoặc tại Tổ chức tín dụng khác để thu phí, thu nợ. Bằng Hợp đồng, Người vay ủy quyền không hủy ngang cho Fiin được tạm khóa, phong tỏa tại bất kỳ thời điểm nào, trích tiền từ tài khoản của Người vay mở tại Tổ chức tín dụng khác để thu nợ theo hình thức ủy nhiệm thu.
f) Có toàn quyền chuyển giao, nhận chuyển giao, mua nợ từ nhà đầu tư, bán cho đối tác khác toàn bộ hoặc một phần khoản nợ của Người vay theo Hợp đồng mà không cần phải có sự đồng ý của Người vay trên cơ sở phù hợp với quy định của pháp luật có liên quan.
g) Fiin có quyền lựa chọn nhưng không có nghĩa vụ tự thực hiện hoặc thực hiện theo sự ủy quyền của nhà đầu tư về việc áp dụng các biện pháp thu nợ đối với Người vay.
2. Nghĩa vụ của Fiin:
a) Bán eVoucher và thực hiện giao dịch đổi eVoucher lấy hàng hóa/dịch vụ theo đúng thỏa thuận;
b) Thực hiện kết nối và giải ngân khoản vay theo ủy nhiệm của nhà đầu tư;
c) Hỗ trợ toàn bộ lãi, phí của các khoản vay mà Người vay đã thanh toán đầy đủ, đúng hoặc trước hạn.
d) Bảo mật thông tin của Người vay, nhà đầu tư và chỉ chuyển giao thông tin của Người vay, nhà đầu tư cho Bên khác khi được Người vay, nhà đầu tư đồng ý hoặc theo yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền theo đúng quy định của pháp luật.
3. Fiin có các quyền và nghĩa vụ khác theo thỏa thuận tại Hợp đồng và theo quy định của pháp luật.
Điều 13. Quyền và nghĩa vụ của Người vay
1. Quyền của Người vay:
a) Được nhận eVoucher và đổi eVoucher lấy hàng hóa/dịch vụ từ Cộng đồng Fiin;
b) Được bảo mật các thông tin cá nhân trên ứng dụng Fiin và các thông tin liên quan đến khoản vay.
2. Nghĩa vụ của Người vay:
a) Thanh toàn đầy đủ, đúng hoặc trước hạn tất các khoản vay ứng tiền tiêu dùng.
b) Cung cấp đầy đủ, chính xác và trung thực các thông tin, hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc cấp Hạn mức tín dụng trên ứng dụng Fiin và thường xuyên, cập nhật, bổ sung các thông tin nêu trên khi có thay đổi;
c) Thực hiện đúng các quy định về lãi suất đã được quy định tại Hợp đồng và các văn bản liên quan;
d) Thực hiện đúng các nghĩa vụ theo Hợp đồng và các văn bản liên quan ký giữa các Bên, nếu vi phạm mà gây thiệt hại thì bồi thường cho Fiin, nhà đầu tư chi phí mà Fiin phải bồi thường hay chịu phạt với Bên thứ ba do vi phạm của Người vay trực tiếp hoặc gián tiếp gây nên v.v…;
e) Người vay có trách nhiệm cung cấp cho Fiin các thông tin, tài liệu, chứng từ cần thiết để Fiin thực hiện đánh giá và cấp hạn mức đồng thời cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của các thông tin, tài liệu và chứng từ cung cấp cho Fiin;
f) Chịu trách nhiệm vô điều kiện với các giao dịch được tạo lập bởi tài khoản người dùng (Tên truy cập, Mật khẩu) trên Ứng dụng Fiin.
g) Thông báo cho Fiin trong vòng 05 ngày kể từ ngày xảy ra một trong các trường hợp sau:
– Xảy ra trường hợp nêu tại điểm e, Khoản 1, Điều 9 của Hợp đồng;
– Người vay ly hôn, thay đổi Hộ khẩu thường trú, địa chỉ liên lạc, điện thoại và/hoặc thay đổi khác ảnh hưởng đến việc thông tin, liên lạc giữa các Bên.
h) Trường hợp thôi việc tại Cơ quan đang làm việc thì phải dùng toàn bộ tiền trợ cấp thôi việc và các khoản tiền, tài sản khác mà Cơ quan đó trả cho Người vay để thanh toán nợ cho nhà đầu tư hoặc Fiin. Nhà đầu tư hoặc Fiin được quyền liên hệ và trực tiếp nhận số tiền, tài sản nêu trên từ Cơ quan đang làm việc của Người vay để thu hồi nợ..
i) Thông báo cho Fiin trước khi Người vay nghỉ việc tại Cơ quan đang làm việc và trước khi Người vay nhận bất kỳ khoản tiền trợ cấp thôi việc hay khoản tiền khác từ Cơ quan đang làm việc.
j) Người vay đồng ý rằng, khi xảy ra một trong các trường hợp sau đây, Người vay sẽ không được Fiin kết nối khoản vay, tiếp tục giải ngân, tiếp tục ngừng kết nối giao dịch ứng tiền tiêu dùng và phải thực hiện trả nợ vay trước hạn cho nhà đầu tư hoặc Fiin (nếu đã phát sinh dư nợ):
– Các hồ sơ, thông tin Người vay cung cấp cho Fiin là không chính xác, không trung thực; Fiin nhận định Người vay có dấu hiệu gian lận, giả mạo khi vay vốn hoặc tài sản bảo đảm cho khoản vay của Người vay có dấu hiệu phát sinh tranh chấp, khiếu nại.
Trong các trường hợp nêu trên, Người vay cam kết sẽ bồi thường cho nhà đầu tư hoặc Fiin đầy đủ các khoản chi phí giám định, định giá, thẩm định cấp hạn mức mà Fiin đã thanh toán hoặc phải gánh chịu. Ngoài các chi phí nêu trên, Người vay phải bồi thường các chi phí, các thiệt hại thực tế khác cho nhà đầu tư hoặc Fiin theo quy định của pháp luật từng thời kỳ.
k) Không được chuyển nhượng các quyền và nghĩa vụ của mình theo Hợp đồng cho Bên thứ ba, trừ trường hợp được Fiin đồng ý trước bằng văn bản phù hợp với quy định có liên quan của pháp luật.
l) Đảm bảo rằng tài sản bảo đảm cho khoản vay theo Hợp đồng (nếu có) và tất cả các khoản tiền được sử dụng để thực hiện nghĩa vụ trả nợ, nghĩa vụ tài chính khác của Người vay theo Hợp đồng được hình thành từ các nguồn hợp pháp và không vi phạm bất kỳ các quy định nào của pháp luật (bao gồm cả các quy định của pháp luật về Phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố).
3. Người vay có các quyền và nghĩa vụ khác theo thỏa thuận tại Hợp đồng và theo quy định của pháp luật.
Điều 14. Quyền và nghĩa vụ của nhà đầu tư
1. Quyền của nhà đầu tư:
a) Nhận tiền gốc và lãi đầy đủ từ Người vay và/hoặc Fiin;
b) Được áp dụng hoặc uỷ quyền cho Fiin thực hiện các biện pháp thu hồi nợ theo đúng quy định của pháp luật.
c) Có toàn quyền chuyển giao, bán khoản nợ cho Fiin hoặc đối tác khác một phần hoặc toàn bộ khoản nợ khi được sự đồng ý của Fiin mà không cần sự đồng ý của ngươi vay trên cơ sở phù hợp với các quy định của pháp luật.
d) Được bảo mật các thông tin cá nhân trên ứng dụng Fiin và các thông tin liên quan đến khoản vay.
2. Nghĩa vụ của nhà đầu tư:
a) Đánh giá Người vay dựa trên các thông tin thu thập được và có thể tham khảo các thông tin về Người vay trên ứng dụng Fiin và tham khảo Hạn mức tín dụng đồng ý kết nối cho Người vay;
b) Tìm hiểu kỹ các thông tin về các khoản vay mà mình đầu tư như số tiền cho vay, lãi suất, thời hạn vay, tỷ lệ đảm bảo của Fiin…;
c) Chịu rủi ro trong trường hợp Người vay không trả nợ hoặc không có khả năng trả nợ;
d) Tự chịu trách nhiệm thu hồi nợ với Người vay dựa trên việc Fiin cung cấp thông tin và hỗ trợ liên lạc với Người vay.
Điều 15. Trao đổi thông tin
1. Fiin sẽ thông báo cho Người vay các vấn đề liên quan tới khoản vay, Hạn mức tín dụng – Fiin Credit theo Hợp đồng bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung, các điều chỉnh về chính sách của Fiin đối với khoản vay theo Hợp đồng bằng một/một số trong các phương thức liên hệ do Fiin triển khai từng thời kỳ bao gồm nhưng không giới hạn phương thức gửi văn bản thông báo tới địa chỉ của Người vay, nhà đầu tư như thông báo trên tài khoản trên ứng dụng Fiin, gọi điện thoại, gửi tin nhắn SMS tới số điện thoại của Người vay, nhà đầu tư, gửi email tới Người vay, nhà đầu tư, thông báo trên ứng dụng hoặc website chính thức của Fiin (website: https://fiin.vn/).
2. Các Bên thống nhất đồng ý rằng địa chỉ, số điện thoại và email của Người vay, Nhà đầu tư như nêu tại Khoản 1 nêu trên là địa chỉ, số điện thoại và email được ghi nhận trong ứng dụng Fiin. Người vay, Nhà đầu tư được coi là đã nhận được thông báo của Fiin khi Fiin đã thông báo bằng một/một số trong các phương thức nêu trên tới địa chỉ, số điện thoại, email của Người vay, Nhà đầu tư hoặc đã thông báo trên ứng dụng Fiin hoặc website của Fiin. Trường hợp Người vay, Nhà đầu tư có sự thay đổi địa chỉ, số điện thoại, email liên hệ hoặc cần trao đổi thông tin với Fiin thì phải thông báo cho Fiin bằng văn bản hoặc cập nhật trên ứng dụng Fiin; nếu không thông báo thì Fiin có quyền thông báo theo địa chỉ, số điện thoại và email cũ và mặc nhiên coi như Người vay, Nhà đầu tư đã nhận được thông báo khi Fiin thông báo tới địa chỉ, số điện thoại, email tài khoản trên ứng dụng Fiin này và nội dung các thông báo này có giá trị ràng buộc Người vay, Nhà đầu tư. Đối với các nội dung Fiin có thể được Fiin lập và gửi bằng bản giấy hoặc bằng các thông điệp dữ liệu qua tin nhắn SMS, email, ứng dụng Fiin … cho Người vay, Nhà đầu tư theo quy định tại Điều này.
3. Ngươi vay, Nhà đầu tư được coi là chấp thuận toàn bộ những nội dung sửa đổi theo thông báo của Fiin nếu Người vay, Nhà đầu tư tiếp tục duy trì khoản vay 01 (một) ngày kể từ ngày Fiin thông báo mà không có bất kỳ khiếu nại hoặc phản hồi nào.
Điều 16. Luật áp dụng và giải quyết tranh chấp
1. Các tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến Hợp đồng sẽ được Các Bên bàn bạc xử lý trên tinh thần hợp tác, bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau.
2. Trường hợp Các Bên không tự thỏa thuận được hoặc không muốn thỏa thuận với nhau, thì mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến hợp đồng này sẽ được giải quyết bằng trọng tài tại Trung tâm Trọng tài Thương mại Công lý Việt Nam (VIETJAC) theo Quy tắc tố tụng trọng tài rút gọn của Trung tâm này.
a) số lượng trọng tài viên là một do chủ tịch trung tâm chỉ định;
b) địa điểm trọng tài là tại Hà Nội;
c) luật áp dụng cho hợp đồng là pháp luật Việt Nam;
d) ngôn ngữ trọng tài là tiếng Việt.
Điều 17. Điều khoản thi hành
1. Các Bên đồng ý rằng, Fiin có quyền sửa đổi, bổ sung nội dung của Điều kiện giao dịch chung này trên cơ sở đảm bảo việc sửa đổi, bổ sung phù hợp với các quy định có liên quan của pháp luật. Fiin sẽ thông báo cho Người vay, Nhà đầu tư về việc sửa đổi, bổ sung Điều kiện giao dịch chung này bằng một trong các hình thức sau: qua email, SMS, hoặc trên các phương tiện thông tin đại chúng hoặc ứng dụng Fiin, trang thông tin điện tử chính thức của Fiin (website: https://fiin.vn/). Người vay, Nhà đầu tư được coi là chấp thuận toàn bộ những nội dung sửa đổi theo thông báo của Fiin nếu Người vay, Nhà đầu tư tiếp tục duy trì khoản vay, thực hiện giao dịch vay sau thời điểm Fiin thông báo.
2. Các Bên thống nhất thực hiện theo đúng các thỏa thuận tại Hợp đồng đã được kết nối. Người vay, nhà đầu tư đồng ý rằng, trong trường hợp bất kỳ nội dung nào trong Điều kiện giao dịch chung này có nội dung khác với nội dung trong Đề nghị vay và Xác nhận chấp thuận cho vay của nhà đầu tư thì nội dung trong Xác nhận giao dịch sẽ được ưu tiên áp dụng.
3. Trường hợp có điều khoản nào đó của Điều kiện giao dịch chung này bị vô hiệu theo phán quyết của cơ quan có thẩm quyền thì các điều khoản còn lại vẫn giữ nguyên hiệu lực với các Bên. Các Bên sẽ bàn bạc, thỏa thuận để sửa đổi, bổ sung lại điều khoản đó cho phù hợp với quy định của pháp luật.
4. Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi Người vay hoàn thành toàn bộ nghĩa vụ đối với nhà đầu tư và/hoặc Fiin theo nội dung Hợp đồng. Các Bên đồng ý rằng, ngày ký Hợp đồng sẽ được xác định theo Xác nhận giao dịch. Các Bên xác nhận và đồng ý rằng, các chứng từ, dữ liệu được chiết xuất/in từ hệ thống của ứng dụng Fiin là cơ sở, chứng cứ xác nhận và chứng minh việc Người vay và Nhà đầu tư đã giao kết Hợp đồng và được kết nối bởi ứng dụng Fiin.
5. Người vay và Nhà đầu tư xác nhận là đã đọc, hiểu rõ và cam kết thực hiện đúng nội dung của Điều kiện giao dịch chung này các quy định khác của Fiin liên quan tới hoạt động cho vay qua ứng dụng Fiin và các quy định pháp luật hiện hành của Việt Nam có liên quan.

Điều khoản có hiệu lực từ ngày: 01/05/2019